logo
fi en

Tahtituotanto pähkinänkuoressa

Author: Tuomas Hakulinen
Published: 30.5.2022

Rakennustyömailla työnjohtajat ovat monen paineen alla. Työmaiden johtaminen vaatii useiden liikkuvien palasten hallintaa ja ratkottavia ongelmia satelee sieltä ja täältä. Hankkeet on vaikea pitää alkuperäisessä aikataulussa ja vaaditulla laatutasolla. Mutta mikä avuksi? 

Tahtituotanto ja työmaiden virtauksen parantaminen ovat vastaus kysymykseen.

Tutustu seuraaviin aiheisiin
Mitä on tahtituotanto?

Tahtituotanto on Lean-filosofiaan perustuva tuotantotapa, jossa rakentamisen virtausta  parannetaan suunnittelemalla kokonaisuus pienempiin eräkokoihin ja työpaketit saman kestoisiksi. Kun tehtävät kestävät saman verran, on tekeminen ennakoitavampaa, soljuvampaa ja helpommin hallittavaa. Ihannetilanteessa hankkeen koko tuotanto ja logistiikka etenee saman tahdin mukaisesti. Tahtituotanto perustuukin tekemisen standardisointiin, eräkokojen pienentämiseen ja läpinäkyvään kokonaiskuvan johtamiseen.

Tahtituotannossa rakennettava talo jaetaan tahtialueisiin, kuten kerroksiin tai asuntoihin. Työt pilkotaan pieniin työpaketteihin ja toistuvat kokonaisuudet järjestetään työjonoihin. Työjonot aikataulutetaan siirtymään kerroksesta toiseen samassa tahtiajassa, esimerkiksi joka viikko. Näin työmaan hallinta selkenee, hukkatyö vähenee, ja työn laatu tarkastetaan joka tahdin päätteeksi. Lopputuloksena talo rakentuu nopeammin ja paremmalla laadulla.

Perinteinen aikataulutuotanto vs. tahtituotanto

Perinteisen aikataulusuunnittelun lähtökohtana on yleensä resurssitehokkuus. Yritetään varmistaa, että kaikki paikalla olevat resurssit ovat koko ajan tekemässä jotain. Tahtituotannossa taas jaetaan tekemistä paikkoihin, eli pyritään varmistamaan, että kaikki paikat ovat tasaisesti työn alla, ja tyhjiä, odottavia tiloja, ei työmaalla olisi. Uudiskohteista monelle tuttu työvaihe on plaanovalu. Tehdään mielellään puoli rakennusta tai koko rakennus kerrallaan. Tehokasta, mutta ei kokonaisuuden kannalta. Ensimmäinen plaanovalmis tila odottaa varsin kauan tyhjillään ennen valua, ja valun jälkeen tuskin on töiden jatkajaa kerrallaan jokaiseen tilaan.

Tahtituotannossa pyritään aikatauluun, jota ei tarvitse työn aikana tehtävien osalta muuttaa. Tahtituotantoa ohjataan kuitenkin mm. resurssien määrällä, tahtien pituudella, buffereilla, tai tehtävien rytmityksellä ja vaunujen vaihdolla. Systemaattisesta, tahdissa etenevästä, aikataulusta hyötyvät työn suorittajien lisäksi mm. logistiikka, työnjohto, ja hankinta. He voivat rytmittää toimituksia ja tarkastuksia tahtiin, siinä missä tekijät töitään ja resurssejaan.

Tahtituotanto vaatii vahvaa osaamista suunnittelusta, ohjauksesta ja jatkuvasta parantamisesta

Tahtituotannossa kaikkia osapuolia haastetaan suunnittelemaan työ huolellisemmin etukäteen tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. Tämä pakottaa miettimään ratkaisuja ongelmakohtiin ennen kuin saappaat ovat savessa, ja tarkastelemaan kokonaisuutta tuotannon sujuvuuden eikä pelkästään parhaan resurssitehokkuuden näkökulmasta. Tahtituotannossa ongelmat tulevat nopeammin esille verrattuna tavanomaiseen tuotantoon. Ongelmat on pakko ratkaista tehokkaasti, jotta tahti ei häiriintyisi.

Tahtituotannon ytimessä on läpinäkyvyys, kommunikointi ja koordinointi.

Työmaiden virtauksen ja läpimenoaikojen parantamiseksi vaaditaan, että tahtialueet, tahtiaika ja työpaketit on määritelty hyvin selkeiksi, jotta varmistetaan, että jokaiselle työntekijälle on kirkasta mitä, milloin ja missä pitää tehdä mitäkin työlajia. Lisäksi työmaiden johtamisen kannalta tarvitaan tahtisuunnitelman kokonaiskuvan selkeä visualisointi, jotta myös aliurakoitsijoille on selvää mitä heiltä odotetaan.

Työnjohtajien kannalta tahtituotanto vaatii päivä- ja viikkotason johtamista, jossa kommunikointi, läpinäkyvyys ja jatkuva parantaminen ovat keskiössä. Ongelmiin ja laatupoikkeamiin pystytään reagoimaan nopeasti, kun läpinäkyvyys ja kommunikointi tekijöiden kanssa on aktiivista. Lisäksi, kun tietoa saadaan kerättyä työmailta paremmin, voidaan jatkossa välttyä samoilta virheiltä ja oppia seuraavia hankkeita varten, miten työmaiden virtausta voidaan parantaa. Jatkuvan parantamisen prosessi saadaan käyntiin.

Tahtituotanto ei lisää kiirettä

Tahtituotannossa ei ole kyse siitä, että työtä tulisi tehdä kovemmalla sykkeellä ja kiireellä, päinvastoin. Kun noudatetaan hyvin laadittua tahtiaikataulua, aikaa jää enemmän keskittyä itse työhön. Ihannetilanteessa saavutetaan pienemmällä vaivalla enemmän, ja tekemällä asiat kerralla oikein.

Miten aloittaa tahtituotanto rakennustyömaalla?

Tätä kysyy varmasti jokainen työnjohtaja. Digityökalut ovat jo itsessään muutos tekemiseen, saati uusi tapa aikatauluttaa ja johtaa. Mitä pitää tehdä eri tavalla, jotta tämä olisi mahdollista?

Yhdessä tekeminen on tahtituotannossa ensiarvoisen tärkeää. Valmis aikataulu on lopputulos kaikkien ammattilaisten työpanoksista. Kuka tahansa voi piirtää hienon tahtiaikataulun, mutta sen läpivieminen ei onnistu, jos siihen ei olla sitouduttu tai se ei ole realistinen. On tärkeää sitouttaa aliurakoitsijat jo suunnitteluvaiheessa, jotta jokainen osapuoli on sitoutunut aikatauluun. Määrittele siis yhdessä työkuormat, työvaiheet ja tahtiaikataulu. Muista myös varata riittävästi aikaa suunnittelulle, jotta tahtiaikataulu on realistinen ja toteuttamiskelpoinen.

Lisäksi johtamisen muutos vaatii samanlaisia asioita kuin tekijöiltäkin. Jos vaaditaan päivän tahdilla tekemistä, tarkoittaa se päivätason johtamista. Vastaanottoa, mestojen varmistamista, esteisiin reagoimista, ohjaamista. Tämä tuntuu aluksi töiden lisääntymiseltä, mutta sama ohje pätee johtamiseen kuin tekemiseenkin: ”ei oteta aikaa pois, jaetaan vain pienempiin osiin”.

Häiriöt ovat tahtiaikataulussa vielä kriittisempiä kuin perinteisessä aikataulussa. Periaatteessa seuraava tahti ei ala ennen kuin edellinen on valmis. Koita saada esteet nopeasti esiin, mielellään jo ennen tehtävää. Varmista myös, että kaikki tietävät miten ilmoittaa poikkeamista ja muista havainnoista. Lupaa hoitaa esteet tietyssä ajassa ja reagoi nopeasti.

Varmista, että luot edellytyksiä kaikin mahdollisin tavoin. Tavarat saadaan ajoissa oikeaan paikkaan, ja olosuhteet, kuten sähkö, valo, lämpö ja kulkutiet ovat kunnossa. Voit lopulta vaikuttaa moneen asiaan työmaalla, kun valitset, mikä on sinun tuotannollesi tärkeää.

Viestinnän ja johtamisen näkökulmasta on tärkeää muodostaa päivä- ja viikkotason rutiinit.

Varmista, että jokainen työntekijä on tietoinen, mitä työpäivän aikana tekee ja edellytykset työn onnistumiselle ovat olemassa. Lisäksi seuraa ja johda viikkotasolla työmaiden etenemistä aliurakoitsijoiden kanssa.

Tilannekuvan kannalta jokaisen tekijän pitää tietää jatkuvasti seuraavat kolme asiaa:

  1. Missä hänen pitää olla nyt ja mitä tekemässä.
  2. Missä hänen pitää olla seuraavaksi ja kuka siellä on nyt.
  3. Kuka tulee tähän seuraavaksi ja missä hän on nyt.
Tahtituotanto vaatii sen mahdollistavaa työkalua

Moni työnjohtaja, joka on ottanut käyttöön tahtituotannon, on huomannut, että työmaita on vaikeaa johtaa ilman kunnollista digitaalista työkalua. Excel ei sovellu hyvin työmaiden johtamiseen, jossa läpinäkyvyys, kommunikointi ja reaaliaikaisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tämän takia olemme luoneet sovelluksen, joka vastaa työmaiden tarpeisiin ja joka on tehty rakentajilta rakentajille.

Sitedriven avulla pystyt luomaan tahtiaikatauluja ja päivittämään niitä muutosten tapahtuessa. Pystyt allokoimaan tehtäville tiimit tai henkilöt helposti ja nopeasti. Pystyt myös tarkastelemaan aikataulun toteutumista reaaliaikaisesti.

Sitedriven avulla luot hyvää tilannekuvaa ja teet sen pohjalta jatkuvaa uudelleensuunnittelua – visuaalisesti selaimessa. Työntekijät näkevät omat tehtävänsä, päivittävät etenemisensä ja raportoivat esteistä yhdellä näpäyksellä niin, että työnjohto voi ryhtyä toimenpiteisiin heti. Nopea reagointi auttaa lyhentämään hankkeiden läpimenoaikaa ja parantaa rakentamisen laatua.

Kuusi vinkkiä onnistumiseen

  • Suunnittele

Sovi työkuormat ja -vaiheet yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa tavoitteena tasainen ja ennakoitava tuotantotahti.

  • Kommunikoi

Varmista, että jokainen työntekijä on tietoinen, mitä työpäivän aikana tekee ja edellytykset työn onnistumiselle ovat olemassa.

  • Ilmoita poikkeamat

Varmista, että kaikki tietävät miten ilmoittaa poikkeamista ja muista havainnoista. Lupaa hoitaa esteet tietyssä ajassa ja reagoi nopeasti.

  • Muodosta rutiinit

Toimi johdonmukaisesti ja muodosta työmaalle tahtituotantoa tukevat päivittäisrutiinit. Varmista sujuvuus ennakoimalla.

  • Pidä kiinni sovitusta

Älä lipsu aikataulusta. Huolehdi aloituksen edellytyksistä ja palavereihin osallistumisesta. Tee aikataulukuittaukset päivittäin.

  • Palkitse

Tee palavereista miellyttäviä. Palkitse esimerkiksi nollavirhetahdista vaikka järjestämällä pizzaperjantai!

Miksi tahtituotanto?

Tahtituotannossa kyse on koko rakentamisen tuotantoketjun miettimisestä järjestelmällisellä ja tasapainotetulla tavalla. Tahtituotannon menetelmin voidaan varmistaa, että tekemisen edellytykset ovat kunnossa, valmista tulee kerralla ja kaikki työmaalla tietävät mitä ollaan tekemässä. Eri työvaiheiden välillä on vähemmän hyppimistä ja läpimenoaika lyhenee yli 30 %, jolloin kustannukset pienenevät ja kaikki hankkeen osapuolet hyötyvät tilanteesta.

Tahtituotannon hyödyt eivät siis rajoitu johtotasolle vaan jokainen tekijä ja aliurakoitsija hyötyy toimintamallin muutoksesta työmaalla. Työskentely selkiytyy, kun rakentamisen suunnitteluun ja johtamiseen käytetään enemmän aikaa ja on tätä kautta laadukkaampaa. Työmiehelle on kirkkaampaa mitä, missä ja milloin tehdä töitä, kun työmaita johdetaan aktiivisesti päivä- ja viikkotasolla. Helposti voisi ajatella, että työmäärä ja kiire lisääntyisi. Päinvastoin sähellyksen määrä vähenee, kun hyvin suunniteltua tahtiaikataulua noudatetaan ja aikaa vapautuu itse työskentelylle. Lopulta stressin määrä vähenee, kun työn epämääräisyys pienenee.

Tahtituotannossa ongelmiin pitää puuttua nopeammin, jotta koko tahti ei häiriintyisi. Tätä kautta työmaiden laatu paranee, kun ongelmakohdat havaitaan aikaisemmin. Virheistä opitaan myös jatkoa ajatellen, kun läpinäkyvyys ja kommunikaatio ovat taattuja. Seuraavia hankkeita varten osataan ottaa huomioon aikaisemmat virheet ja pullonkaulat. Esteet poistetaan tehokkaammin työmailta, jolloin virtaus paranee ja stressi vähenee.

Tahtituotannon avulla koko toimiala ja yhteiskunta hyötyvät. Aliurakoitsijat tekevät mieluummin sellaisten työnjohtajien kanssa töitä, joiden prosessi ja aikataulu pitävät. Tilaajat tekevät mieluummin yhteistyötä rakennuttajien kanssa, joiden laatu ja läpimenoaika ovat erinomaisia. Yhteiskunta, yritykset ja ihmiset hyötyvät, kun laadukkaampia toimitiloja, asuntoja ja rakennuksia syntyy nopeammalla tahdilla. Kaikki voittavat.

Kirjoittajasta

Sitedriven Customer Success Specialist Tuomas Hakulinen on työmaiden kasvatti, joka todellakin tietää, mistä puhuu. Tuomaksella on yli 10 vuoden kokemus työmailta työnjohtotehtävistä, missä hän ajoi toiminnankehitystä työmaan sisältä käsin. Viimeisillä putkiremonttityömaillaan Tuomas osallistui aikataulujohtamisen järjestelmän, Sitedriven aikataulutusohjelman kehitykseen, ja siirtyi lopulta tekemään tätä työtä koko päiväisesti Sitedrive Oyn -tiimiin. Leijonanosa Tuomaksen työajasta kuluu kuitenkin edelleen työmailla – nykyään kouluttajan ja konsultin roolissa auttamassa työmaita digiratkaisujen käyttöönotossa.

Ota yhteyttä – Tuomas voi hyvin tulla teillekin kylään!

Tilaa sitedriven uutiskirje

Blogiartikkelit Read more