logo
fi en

Yleiset ehdot – Sitedrive tuoteperhe

Nämä Yleiset ehdot soveltuvat Sitedrive Oy:n (”Palveluntarjoaja”) toimittaman verkkopohjaisen rakennushankkeen aikataulutukseen ja työntekijöiden ohjaukseen tarkoitetun Sitedrive -palvelun käyttöön.

Nämä Yleiset ehdot soveltuvat myös silloin, kun Palveluntarjoajan jälleenmyyjä toimittaa Palvelun Asiakkaalle ja nämä Yleiset ehdot on sisällytetty sopimukseen.  Sellaisessa tapauksessa jälleenmyyjän katsotaan olevan näissä Yleisissä ehdoissa määritelty Palveluntarjoaja ja jälleenmyyjä vastaa kaikista Palveluntarjoajan oikeuksista ja velvollisuuksista Asiakasta kohtaan. Tällöin Sitedrive Oy ei ole sopimuksen osapuoli Asiakkaan kanssa ja kaikki vaatimukset tulee esittää ainoastaan Palveluntarjoajalle.

Allekirjoittamalla tai muuten hyväksymällä Palvelusopimuksen (esimerkiksi klikkaamalla ”Hyväksyn”), hyväksyt nämä Yleiset ehdot, jotka muodostavat olennaisen osan Palvelusopimusta.

1. Määritelmät

Asiakas” tarkoitetaan yritystä tai yhteisöä, jolle on Palvelusopimuksen perusteella luotu käyttäjätunnus Palveluun, ja jolle myönnetään Palvelusopimuksen voimassaolon ajaksi käyttöoikeus Palveluun.

Asiakasdata” tarkoittaa Asiakkaan materiaalia ja tietoa, jota Asiakas tai Asiakkaan puolesta toimiva henkilö lisää tai luo Palvelussa tai toimittaa Palveluntarjoajalle.

Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia (sisältäen mm. oikeudet tietokantaan ja luetteloon tai valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liike- ja yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

“Käyttäjät” tarkoittavat Asiakkaan Pääkäyttäjiä, Projektipäälliköitä sekä muita työntekijöitä tai alihankkijoita, joilla on oikeus käyttää Palvelua Asiakkaan lukuun Palvelusopimuksen mukaisesti.

Osapuoli” tarkoittaa Asiakasta ja Palveluntarjoajaa (yhdessä ”Osapuolet”).

Palvelu” tarkoittaa Palveluntarjoajan tarjoamaa verkkopohjaista rakennushankkeen aikataulutukseen ja työntekijöiden ohjaukseen tarkoitettua Sitedrive -palvelua.

Palvelumaksut” tarkoittavat Palveluntarjoajan Asiakkaalta perimiä maksuja Palvelun käytöstä.

Palvelusopimus” tarkoittaa Osapuolten välistä kirjallista tai sähköistä sopimusta Palvelun tilaamiseksi, jonka olennaisena osana ovat myös nämä Yleiset ehdot.

“Projekti” tarkoittaa Pääkäyttäjän tai Projektipäällikön Palveluun luomaa projektia, jolla seurataan yksittäisen työmaan tai hankkeen edistymistä ja johtamista.

“Projektipäällikkö” tarkoittaa henkilöä, jolla on oikeus hallinnoida Projektia ja luoda sen alle käyttöoikeuksia Palvelusopimuksen mukaisesti.

“Pääkäyttäjä” tarkoittaa Asiakkaan Palveluun luomia pääkäyttäjiä, joilla on oikeus luoda Palveluun muita Käyttäjiä, joilla on oikeus käyttää Palvelua Palvelusopimuksen mukaisesti.

Virhe” tarkoittaa olennaista poikkeamaa Palvelussa suhteessa sen kulloinkin voimassa olevaan palvelukuvaukseen.

2. Palvelun käyttö

2.1. Käyttöoikeus

Asiakkaalla on oikeus Palvelusopimuksen ehtojen mukaisesti, Palvelumaksut ajallaan maksamalla, käyttää Palvelua ja luoda siihen Käyttäjiä Palvelusopimuksen voimassaoloaikana siinä muodossa kuin Palveluntarjoaja sen kulloinkin Asiakkaalle tarjoaa. Käyttöoikeus ei ole yksinomainen, siirrettävissä tai alilisensoitavissa.

Käyttäjien tulee hyväksyä Palvelun käyttäjäehdot rekisteröityessään Palveluun ensimmäistä kertaa.

Asiakas saa käyttää Palvelua vain sisäiseen käyttöönsä, eikä Asiakkaalla ole oikeutta jälleenmyydä tai tarjota kolmansille Palvelua tai sen osaa.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun, jos Palveluntarjoaja perustellusti epäilee, että Asiakas on rikkonut Palvelusopimuksen ehtoja.

2.2. Käyttörajoitukset

Asiakas ja Käyttäjät eivät saa:

 • Kopioida, muokata, levittää, saattaa yleisön saataviin, vuokrata, alilisensioida Palvelua tai muuten antaa kolmansille pääsyä Palveluun;
 • kiertää tai yrittää kiertää Palvelun kopiointisuojauksia;
 • takaisin mallintaa Palvelua, ellei pakottava lainsäädäntö sitä salli;
 • käyttää Palvelua lainvastaisiin tarkoituksiin;

2.3. Asiakkaan yleiset velvollisuudet

Asiakkaan vastuulla on hankkia ja ylläpitää kustannuksellaan omia laitteitaan ja ohjelmistojaan, joita tarvitaan Palvelun käyttämiseksi Palvelun palvelukuvauksessa olevien järjestelmävaatimusten mukaisesti.

Asiakas sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan Palveluntarjoajaa tätä vastaan nostetuissa kanteissa, joissa väitetään, että Asiakas on rikkonut Palvelusopimuksen ehtoja.

3. Rekisteröityminen ja turvallisuus

3.1. Rekisteröityminen ja Palvelusopimuksen hyväksyminen

Palvelusopimuksen Asiakkaan puolesta allekirjoittava tai muuten hyväksyvä henkilö vahvistaa, että tällä on oikeus edustaa Palvelusopimuksessa määriteltyä Asiakasta.

Asiakkaan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle oikeat ja ajantasaiset tiedot, joita tarvitaan asiakasyhteydenpitoon ja Palvelun laskuttamiseksi. Asiakkaan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli nämä tiedot muuttuvat.

3.2. Turvallisuus

Asiakkaan ja Käyttäjien on pidettävä Palvelun käyttöön tarkoitetut käyttäjänimensä ja salasanansa turvassa ja salassa ja ilmoitettava Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli näitä on käytetty luvattomasti tai mikäli salasanoja on päässyt kolmansien tietoon. Asiakas on vastuussa kaikista Asiakkaan käyttäjänimillä tehdyistä toimista Palvelussa.

Käyttäjätunnukset ovat Käyttäjäkohtaisia, eikä yksittäinen Käyttäjä saa jakaa tunnustaan muille Käyttäjille tai henkilöille

4. Asiakasdata

4.1. Oikeudet Asiakasdataan

Immateriaalioikeudet Asiakasdataan kuuluvat Asiakkaalle.

Palveluntarjoajalle ja tämän alihankkijoilla on ei-yksinomainen, maailmanlaajuinen ja rojaltivapaa oikeus käyttää Asiakasdataa Palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle ja analysoidakseen Palvelun käyttöä.

Palveluntarjoajalle on oikeus laatia anonymisoitua käyttödataa ja tilastodataa Asiakasdatasta. Kaikki oikeudet tällaiseen anonymisoituun dataan kuuluvat Palveluntarjoajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että tällaista anonymisoitua dataa ei tule käyttää tavalla, josta voisi tunnistaa Asiakkaan tai kolmannen henkilön.

Silloin, kun Palvelun on myynyt asiakkaalle jälleenmyyjä, Sitedrive Oy:llä on vastaavat oikeudet kuin jälleenmyyjällä tämän kohdan 4 mukaan.

4.2. Vastuu Asiakasdatasta

Asiakas on vastuussa siitä, että Asiakkaalla on tarvittavat oikeudet lisätä Asiakasdataa Palveluun ja Asiakasdatan käyttöön.

5. Henkilötietojen käsittely

5.1. Palveluntarjoajan keräämät henkilötiedot

Palveluntarjoaja kerää asiakasrekisteriinsä ja käsittelee Asiakasta ja Käyttäjiä koskevia Asiakkaan tilausta ja Palvelun käyttöä koskevia tietoja, joita Palveluntarjoaja tarvitsee Palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle ja muihin Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää näitä tietoja tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

Tällaisia henkilötietoja ovat muun muassa nimi ja kontaktitiedot, kuten sähköpostiosoitteet, sekä maksutiedot. Palveluntarjoaja käsittelee näitä tietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti.

5.2. Asiakastietoihin sisältyvien henkilötietojen käsittely

Asiakas vastaa siitä, että se käsittelee ja tallentaa Palveluun henkilötietoja Tietosuojalain (1050/2018)  ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien, asetusten, regulaatioiden ja direktiivien mukaisesti.

Mikäli Asiakastiedot sisältävät henkilötietoja, Asiakas on näiden henkilötietojen rekisterinpitäjä ja mikäli Palveluntarjoaja käsittelee näitä henkilötietoja, käsittelee Palveluntarjoaja niitä Asiakkaan lukuun henkilötietojen käsittelijänä.

Mikäli Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja Asiakkaan lukuun:

 1. Mikäli Asiakas ja Palveluntarjoaja eivät toisin sovi, henkilötietoja ei siirretä ETA-alueen ulkopuolelle. Kaikki kansainväliset henkilötietojen siirrot on toteutettava voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 2. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaalla on oikeus siirtää henkilötiedot Palveluntarjoajalle siten, että Palveluntarjoaja voi laillisesti käsitellä henkilötietoja Palvelusopimuksen mukaisesti Asiakkaan lukuun.
 3. Ellei toisin sovita, Asiakas valtuuttaa Palveluntarjoajan käyttämään alihankkijoita tietojen käsittelytoimenpiteisiin Palvelusopimuksen mukaisiin käsittelytarkoituksiin.
 4. Asiakas vastaa siitä, että tämä on voimassa olevan lain mukaisesti informoinut rekisteröityjä ja muita kolmansia tämän sopimuksen mukaisesta Palveluntarjoajan henkilötietojen käsittelyssä ja tarvittaessa saanut suostumuksen henkilötietojen tämän Palvelusopimuksen mukaiseen käsittelyyn, mikäli tämä on voimassa olevan lainsäädännön mukaan tarpeen. Rekisteröityessään Käyttäjä hyväksyy Palvelun kulloinkin voimassa olevat käyttäjäehdot ja tietosuojaselosteen.
 5. Palveluntarjoaja avustaa Asiakasta tarvittavin teknisin ja hallinnollisintoimenpitein vastaamaan rekisteröityjen tietopyyntöihin ja huolehtimaan muista rekisteröityjenlain mukaisista oikeuksista.
 6. Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaalle tarvittavat tiedot, jotta Asiakas kykenee näyttämään, että tämä on huolehtinut lain mukaisista henkilötietojen käsittelyä koskevista velvoitteistaan.
 7. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja ainoastaan Palvelusopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ja ainoastaan Palvelusopimuksessa tai muutoin Asiakkaan antaman kirjallisen ohjeistuksen mukaisesti.
 8. Molemmat osapuolet huolehtivat teknisin ja hallinnollisin toimenpitein siitä, että henkilötietoja ei käsitellä lain vastaisesti ja huolehtivat siitä, että henkilötietojen lainmukainen tietoturva ei vaarannu.
 9. Kaikki Palveluntarjoajan hallussa olevat Asiakastietoihin sisältyvät henkilötiedot on anonymisoitava tai tuhottava Palvelusopimuksen päättymisen jälkeen, kohtuullisen palautusjakson kuluttua tai välittömästi, mikäli Asiakas sitä Palveluntarjoajalta kirjallisesti pyytää tai mikäli voimassa oleva lainsäädäntö sitä edellyttää. Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle Palvelusopimuksen päättymisen yhteydessä, milloin Asiakasdata tuhotaan tai anonymisoidaan.
 10. Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä noudattaakseen EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679), mikäli tämä soveltuu Palveluntarjoajan henkilötietojen käsittelyyn Asiakkaan puolesta Palvelusopimuksen voimassaoloaikana.

6. Palvelun tarjoaminen

6.1. Palvelun toimitus

Palveluntarjoaja pyrkii toimittamaan Palvelun sovittuna aikana ja informoi Asiakasta odotettavissa olevista viiveistä.

Palveluntarjoaja pyrkii varmistamaan, että Palvelu olennaisilta osin vastaa Palvelun kulloinkin voimassa olevaa palvelukuvausta.

Asiakas ilmoittaa kaikki Virheet Palveluntarjoajan käyttäjätukeen niin pian kuin kohtuullisesti mahdollista sen jälkeen, kun Asiakas havaitsi Virheen.

Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan Virheet kohtuullisessa ajassa Palveluntarjoajan tai sen alihankkijan normaaleina työaikoina.

Palveluntarjoaja ei anna Palvelun laadusta, sisällöstä tai toimivuudesta yllä olevan lisäksi muita takuita.

6.2 Käytettävyys

Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Palveluun liittyvistä, kolmannen osapuolen Asiakkaan kanssa tekemän sopimuksen perusteella Asiakkaalle tuottamista palveluista.

Palvelussa voidaan suorittaa välttämättömiä huoltotoimenpiteitä, jolloin Palvelu ei ole Asiakkaan käytettävissä. Asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai hyvitykseen välttämättömien huoltotoimenpiteiden aiheuttamista käyttökatkoista, ellei erikseen ole toisin sovittu. Tällaiset käyttökatkon aiheuttavat huoltotoimenpiteet voivat olla tarpeen Palvelun päivitysten tai muutosten asentamiseksi tai Palvelun huoltamiseksi tai korjaamiseksi tai tietoturvasyistä. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen tällaisista huoltotoimenpiteistä ja pyrkii siihen, että huoltotoimenpiteet eivät aiheuta kohtuutonta häiriötä Palvelun käytölle.

Käyttökatkoja voi myös aiheutua kolmansien osapuolten palveluissa, verkoissa tai laitteissa tapahtuvien häiriöiden takia. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tällaisista kolmansien osapuolten palveluiden häiriöistä tai niistä aiheutuvista Palvelun käyttökatkoista.

6.3. Muutokset Palveluun

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa tai päivittää Palvelua tai lakata tarjoamasta Palvelua ilman Asiakkaan suostumusta.

Palveluntarjoajan on ilmoitettava Asiakkaalle olennaisista Palvelun muutoksista vähintään 30 päivää etukäteen. Asiakkaalla on olennaisen muutoksen takia oikeus irtisanoa Palvelusopimus 14 päivän irtisanomisajalla ennen muutoksen voimaantuloa päättymään hetkellä, jolloin muutos tulisi voimaan.

7. Käyttäjätuki

Palveluntarjoaja tarjoaa Käyttäjille käyttäjätukea osapuolten välillä määritellyn mukaisesti.

Palvelun käyttöön liittyvät kysymykset ja ilmoitukset Palvelun Virheistä on ilmoitettava Palveluntarjoajan käyttäjätukeen Palveluntarjoajan määrittämillä yhteystiedoilla.

8. Palvelumaksut, muut maksut ja maksaminen

Palvelun käyttöön soveltuvat Palvelumaksut on sovittu Palvelusopimuksella. Palvelumaksut Ellei muuta ole sovittu, laskutetaan Palvelumaksut kuukauden välein etukäteen.

Käyttöönottoon liittyvät maksut laskutetaan Palvelusopimuksen tekemisen yhteydessä.

Laskujen maksuehto on 21 päivää netto.

Viivästyskorko on korkolain mukainen. Kaikki hinnat on ilmoitettu ilman mitään mahdollisesti sovellettavia veroja, tullimaksuja tai muita julkisia maksuja tai veloituksia sekä ilman pankkien mahdollisia veloituksia tai palkkioita. Mahdollisesti veloitettavat tai perittävät myynti- arvonlisä- tai muut samankaltaiset verot, veronpidätykset ja maksut, jotka sovellettavan lainsäädännön mukaan tulevat suoritettaviksi sekä pankkien veloitukset ja palkkiot lisätään hintoihin ja veloitetaan Asiakkaalta.

Suoritettuja Palvelumaksuja ei palauteta eikä makseta takaisin Asiakkaalle. Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen kesken Tilausjakson, Tilausjaksosta suoritettuja Palvelumaksuja ei palauteta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ilmoittamalla siitä etukäteen Asiakkaalle. Muutetut hinnat tulevat voimaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden Tilausjaksojen Palvelumaksuihin. Mikäli Asiakas ei hyväksy maksujen muutosta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelusopimus 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen ennen muutoksen voimaantuloa päättymään hetkellä, jolloin muutos tulisi voimaan.

Laskuja koskevat valitukset on toimitettava Palveluntarjoajalle 7 päivän sisällä laskun vastaanottamisesta.

9. Salassapito

Kumpikin Osapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki toiselta Osapuolelta saamansa missä tahansa muodossa olevat aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä (”Luottamuksellinen aineisto”). Osapuolella on oikeus

 1. käyttää Luottamuksellista aineistoa vain Palvelusopimuksen mukaisiin tarkoituksiin;
 2. kopioida Luottamuksellista aineistoa vain siinä määrin kuin on tarpeen Palvelusopimuksen mukaiseen tarkoitukseen; ja
 3. luovuttaa tai paljastaa Luottamuksellista aineistoa vain sellaisille työntekijöilleen ja alihankkijoille, joilla on tarve saada Luottamuksellista aineistoa käytettäväksi Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Tietoa luovuttava Osapuoli on vastuussa siitä, että tällaiset tahot noudattavat tämän kohdan 9 mukaisia velvollisuuksia

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa,

 1. joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista ilman; tai
 2. jonka Osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta; tai
 3. joka oli vastaanottavan Osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen sen saamista toiselta Osapuolelta; tai
 4. jonka Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa; tai
 5. jonka Osapuoli on velvollinen julkistamaan tai paljastamaan lain, asetuksen tai muun viranomaismääräyksen taikka oikeuden päätöksen perusteella. Osapuoli, joka luovuttaa Luottamuksellista aineistoa tämän kohdan perusteella, ilmoittaa asiasta toiselle Osapuolelle aina ja heti, kun se on mahdollista.

Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa Luottamuksellisen aineiston käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita kyseisen aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun Palvelusopimus päättyy tai kun Osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa Palvelusopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Kummallakin Osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.

Tähän kohtaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan Palvelusopimuksen päättymisen jälkeenkin ja ovat voimassa 5 vuotta Voimaantulopäivästä tai jos Luottamuksellisen aineisto paljastetaan Voimaantulopäivän jälkeen, 5 vuotta kyseisen Luottamuksellisen aineiston paljastamisesta.

10. Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet Palveluun ja sen edelleen kehityksiin kuuluvat yksinomaisesti Palveluntarjoajalle (tai sen lisenssinantajille) ja säilyvät näiden omistuksessa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen lähde- ja muihin koodeihin, käyttöohjeisiin, asiakirjoihin, koulutusmateriaaliin ja kaikkiin muihin Palveluun liittyviin materiaaleihin. Palvelusopimuksella ei luovuteta tai lisensoida Asiakkaalle edellä mainittuja Immateriaalioikeuksia, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu Palvelusopimuksessa.

11. Vastuunrajoitus

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa Palvelusopimuksen alla ja yhteydessä mistään (i) välillisistä, epäsuorista, satunnaisista tai erikoisista, mukaan lukien, muttei rajoittuen saamatta jääneestä voitosta, tulosta tai säästöistä, tai kolmannelle taholle maksettavista korvauksista, tai (ii) tiedon muuttumisesta tai katoamisesta tai sellaisesta aiheutuneista kustannuksista tai kateoston kustannuksista, vaikka Osapuolta olisi informoitu sellaisten vahinkojen mahdollisesta syntymisestä

Palveluntarjoajan yhteenlaskettu enimmäisvastuu Asiakasta kohtaan Palvelusopimuksen alla ja yhteydessä (mukaan lukien mahdolliset maksujen palautukset ja alentamiset) on aina rajoitettu enintään viiteenkymmeneen prosenttiin Asiakkaan Palveluntarjoajalle maksamista Palvelumaksuista Palvelusopimukseen liittyen.

Vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta Osapuolen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuviin vahinkoihin.

12. Voimassaolo ja irtisanominen

Palvelusopimus astuu voimaan sen hyväksymisestä ja on voimassa toistaiseksi.

Palvelusopimus on kumman tahansa Osapuolen irtisanottavissa yhden (1) kuukauden määräajalla.

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti toiselle Osapuolelle.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Palvelusopimus päättymään välittömästi, jos Asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja 14 päivän kuluessa saatuaan eräpäivän jälkeen kirjallisen huomautuksen.

Osapuoli voi purkaa Palvelusopimuksen, jos toinen Osapuoli joutuu konkurssiin, selvitystilaan, velkasaneeraukseen tai tulee maksukyvyttömäksi.

Palvelusopimuksen kohdat, joiden on luonteensa puolesta tarkoitettu olemaan voimassa myös Palvelusopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen, säilyvät voimassa Palvelusopimuksen päättymisen jälkeen.

13. Sekalaista

13.1. Ilmoitukset

Kaikki Palvelusopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisesti ja lähettää kirjattuna kirjeenä, lähetin välityksellä, tai sähköpostitse vastaanottavan Osapuolen Palvelusopimuksessa mainittuun osoitteeseen. Jos Osapuolen yhteystiedot muuttuvat, on tästä ilmoitettava toiselle Osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä.

Sähköpostilla lähetetty ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi lähetystä seuraavana arkipäivänä, kirjattuna kirjeenä lähetetty ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi 5 päivää postituspäivän jälkeen ja lähetin välityksellä lähetetty ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi, kun se on toimitettu vastaanottajalle.

13.2. Alihankkijat

Palveluntarjoajalla on oikeus teettää Palvelusopimuksen mukaisia tehtäviään alihankkijoilla. Palveluntarjoaja vastaa alihankkijoiden töistä kuin omasta työstään.

13.3. Referenssikäyttö

Elleivät osapuolet muuta sovi, Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa osana Palveluntarjoajan yleistä asiakasreferenssilistausta verkkosivuillaan ja markkinointimateriaaleissaan.

13.4. Sopimuksen tulkitseminen

Palvelusopimus muodostaa Osapuolten välisen koko sopimuksen tässä käsitellystä aiheesta.

Vaikka Osapuoli ei käyttäisi kaikkia Palvelusopimuksen mukaisia oikeuksiaan, ei kyseisen Osapuolen katsota luopuneen tai menettäneen kyseisiä oikeuksia.

Jos Palvelusopimukseen sisältyvän lausekkeen katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, ei se vaikuta Palvelusopimuksen muiden lausekkeiden pätevyyteen.

13.5. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelusopimus konserniyhtiölleen tai Palveluntarjoajan Palvelusopimusta koskevan liiketoiminnan siirron/kaupan siirronsaajalle/ostajalle ilman Asiakkaan suostumusta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelusopimusta kolmannelle.

13.6. Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoaja voi muuttaa näitä Yleisiä ehtoja ilmoittamalla Asiakkaalle muuttuneista Yleisistä ehdoista viimeistään kolmekymmentä päivää ennen uuden muutosten voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti. Kun Yleisiä ehtoja on muutettu Asiakkaan vahingoksi, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelusopimus 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen ennen muutoksen voimaantuloa päättymään hetkellä, jolloin muutos tulisi voimaan.

13.7. Force Majeure

Jos Palveluntarjoajan velvollisuuksien suorittaminen on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa ennakoimattomasta ja Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta tilanteesta johtuen, Palveluntarjoaja on oikeutettu lopettamaan Palvelun toimittamisen ja/tai pidentämään toimitusaikaa ilman vahingonkorvausvastuuta, sopimussakkoa tai muuta seuraamusta. Jos Palvelun suorittaminen on lopetettu yli yhden kuukauden ajaksi, kummallakin Osapuolella on oikeus purkaa Palvelusopimus välittömin vaikutuksin, ilman vahingonkorvausvelvollisuutta.

13.8. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä, Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi