;

Tahtituotannon perusteet: Miten ja miksi sitä tulisi harjoittaa työmaalla?

Rakentaminen nykyisellään ei ole tehokasta. Työmailla syntyy jatkuvasti hukkaa, joka hidastaa läpimenoaikaa.

Hukan määrää on mitattu käytännössä: lopputuloksena yhdessä asunnossa saatiin tehtyä päivässä keskimäärin vain 1,6 tuntia tehokasta työtä. Tiloissa myös vierailtiin useamman kerran toteamassa, että työ ei voi syystä tai toisesta edetä. Alle minuutin mittaisia vierailuja kertyi tuhansia.

Löydösten pohjalta voidaan todeta, että työmailla ei vielä pitkään aikaan ole tarvetta heiluttaa vasaraa nopeammin – alkuun meidän täytyy pyrkiä siihen, että kaikki pääsevät tekemään tuottavaa työtä. Jo pelkästään sillä on merkittävä vaikutus rakennusalan tehokkuuteen. Jos työmaan tiloissa saataisiin tehtyä tehokasta työtä seitsemän tuntia päivässä, rakentamisen kesto lyhenisi viikoilla tai kuukausilla.

Kuinka työtä sitten tehostetaan?

Koska luet tätä tekstiä varmasti tiedätkin jo, että tahtituotanto on tähän erinomainen työkalu. Tuntitason tahtituotanto on läpimenoajaltaan alle puolet perinteisestä rakentamisesta.

Kaivaudutaan tahtituotantoon hieman tarkemmin. ⛏️

Mitä on tahtituotanto?

Aloitetaan virallisella määritelmällä.

Tahtituotanto = lean-rakentamisen menetelmä, joka tuo tehdasympäristöstä tutut toistuvan työn periaatteet rakentamiseen.

Tahtituotannossa on kyse siis koko rakentamisen tuotantoketjun kehittämisestä järjestelmällisempään malliin. Sen tavoitteena on varmistaa, että tekemisen edellytykset ovat kunnossa, työmaa valmistuu nopeampaa tahtia ja kaikki osalliset tietävät mitä ollaan tekemistä.

Onnistunut tahtituotanto takaa, että eri työvaiheiden välillä on vähemmän hyppimistä, työmaan hallinta selkenee ja hukkatyö vähenee. Tämän kaiken ansiosta myös läpimenoaika lyhenee, laatu paranee ja kustannukset pienenevät.

Tahtituotannossa:

 • Rakennettava talo jaetaan saman kokoisiin tahtialueisiin, kuten kerroksiin tai asuntoihin.
 • Työt pilkotaan pieniin työpaketteihin ja toistuvat kokonaisuudet järjestetään työjonoihin.
 • Työjonot aikataulutetaan siirtymään kerroksesta toiseen samassa tahtiajassa.
 • Työn laatu tarkastetaan joka tahdin päätteeksi.

>> Lue lisää lean-rakentamisen periaatteista

Tahtituotannon tärkeimmät termit avattuna

Tahtituotantossa on oma termistönsä.

Tahtiaika = Tahtiaikaa voi ajatella työmaan sykkeenä eli aikayksikkönä, jonka puitteissa tuote tai sen osa täytyy valmistua. Yksi tahti taikka eräkokonaisuus voi kestää esimerkiksi viikon, puoli viikkoa, päivän, puoli päivää tai kaikista edistyneimmillä työmailla vain tunnin. Tärkeintä työmaan virtauksen kannalta on, että tahti säilyy vakiona.

Tahtialueet = Työmäärältään samankaltaiset, tunnistettavat sijainnit.

Työpaketit = Eri alueilla toistuva samansisältöinen työ, joka kuvaa aina yhden urakoitsijan, yhdessä tahdissa tekemää työtä.

Työjono/juna = Tilasta toiseen toistuva valmistusprosessi.

Esimerkki tahtiaikataulusta

Tahtiaikataulun suunnittelun peruspilarit

 • Työpaketit suunnitellaan aina samankestoisiksi niin, että jokaisessa tahdissa toistuu samat työsuoritteet, samojen ihmisten tekemänä. Esimerkiksi väliseinien asennus tehdään ensiksi tahtialueella 1, seuraavaksi tahtialueella 2, ja niin edelleen. Näin tekeminen on ennakoitavampaa ja helpommin hallittavaa.
 • Vaikka työpakettien työmäärät ovat hiukan erilaisia, tasataan ne samaan tahtiaikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työpakettien sisälle rakennetaan hiukan erikokoisia puskureita. Tasainen rytmi mahdollistaa paremman virtauksen ja näin myös sen, että työryhmät saavat enemmän aikaiseksi.
 • Työ suunnitellaan huolellisesti etukäteen työmaan avainhenkilöiden kanssa. Tällä hetkellä tieto asuu pääosin kokeneiden tekijöiden päässä. Hyvän järjestelmän avulla tieto saadaan suunnittelun ohessa dokumentoitua, jolloin siihen täytyy käyttää aina vähemmän ja vähemmän aikaa.
 • Koko tuotannon täytyy edetä saman tahdin mukaisesti. Vasta kun edeltävän työpaketin työt ovat valmistuneet, voi seuraava vaunu saapua samoihin tiloihin.
 • Puskuriaika siirretään lopusta kiinni jokaiseen tahtiin. Perinteisellä mallilla puskuriaikaa varataan aina reiluummin kuin tarvitsisi. Kun se upotetaan tahteihin sisään, nähdään paljonko sitä todellisuudessa tarvitaan ja ylimääräisestä puskurista voidaan hankkiutua eroon.
 • Hankkeen aikataulu venyy todennäköisemmin hankkeen alkupäässä kuin lopussa. Tahtituotannossa opit saadaan nopeasti talteen ja hyödynnettyä jo työmaan aikana. Jos ensimmäisessä tilassa olikin liikaa puskuriaikaa, jos vastaan tuli yllätyksiä tai jos tehtiin virheitä, osataan nämä välttää ja korjata seuraaviin tahteihin. Näin työ sujuvoituu loppua kohden.
 • Viestintä ja läpinäkyvyys on kaiken A ja O. Jokaisen työpanos vaikuttaa lopputulokseen ja siihen pysytäänkö tahdissa vai ei. Siksi on tärkeää että jokaiselta löytyy näkymä aikatauluun ja sen etenemiseen, sekä ymmärrys siitä mihin se pohjautuu.

>> Lataa käytännön opas tahtituotannon toteuttamiseen

Tahtituotannon lyhyt matematiikka: kaava tahtiaikataulun laskemiseen

Tahditetun työvaiheen läpimenoaika lasketaan seuraavalla kaavalla: Tahtialueiden määrä + työpakettien määrä yhdellä alueella – 1.

Kaava toimii perustuen siihen, että joka tahdissa aloitetaan uusi alue (ryhmä siirtyy eteenpäin).

Esim:
Asuinkerrostalohanke, jossa on kerroksen tahtialue ja viikon tahti. Kaksi taloa, 5 kerrosta per talo (=10 kerrosta) ja 12 työpaketin työjono. Yhden kerroksen läpimenoon menee siis 12 viikkoa.
10+12-1= 21 viikkoa.

Helpoin tapa lyhentää läpimenoaikaa on lyhentää tahtia. Tällöin tosin pitää muuttaa laskelman lopputulos takaisin viikoiksi, jotta se olisi verrannollinen alkuperäisen kanssa. Jos säilytämme työmäärän täsmälleen samana, mutta puolitamme tahdin puoleen viikkoon, niin silloin lopputulos pitää jakaa kahdella (muuten laskisimme puolikkaita viikkoja). Tällöin läpimenoaika olisi:

10+24-1=33 / 2 = 16,5 viikkoa.

Tahtia lyhentäessä pitää huomata, että jos viikon työsuorite pilkotaan kahdeksi puolen viikon työsuoritteeksi, tarvitaan samaa hommaa tekemään kaksi porukkaa – ensimmäinen porukka siirtyy eteenpäin jo puolen viikon jälkeen, kun toinen puolikas työstä vasta aloitetaan ensimmäisellä alueella.

Tahtituotannon hyödyt

Tärkeimmät hyödyt ovat selkeät: järjestelmällisempi tekeminen tarkoittaa että työmaa valmistuu nopeammin, halvemmalla ja paremmalla laadulla. Sen lisäksi työmaan eri avainhenkilöt saavat tahtituotannosta erilaista arvoa omaan työhönsä.

Rakennuttajalle

 • Jopa 70% lyhyempi läpimenoaika. Kun jokainen tietää mitä tehdään, työaika käytetään tuottavaan työhön, ja tehtävät tehdään kerralla oikein. Tämä johtaa parempaan laatuun, joka tuo lisää säästöjä.
 • Työmaan läpimeno ja onnistuminen ei ole enää puhtaasti kiinni suunnittelijoiden ja kokemuksesta. Kun tieto saadaan vakioitua ja dokumentoitua, se asuu muuallakin kuin kokeneiden urakoitsijoiden, työnjohtajien ja nokkamiesten päässä. Näin kokeneiden konkareiden eläköityminen ei pysäytä rakentamista – alalle tulevat oppivat nopeammin miten työmaat suunnitellaan ja viedään läpi onnistuneesti.
 • Eroon turhista puskureista. Perinteisessä rakentamisessa työhön täytyy lisätä reippaasti ilmaa erilaisten esteiden ja virheiden varalta. Koska ei ole olemassa dataa joka kertoisi suunnittelijoille kauanko eri työvaiheet kestävät, ei myöskään ole tiedossa paljonko ylimääräistä varaa tarvitaan. Siksi sitä otetaan kerralla enemmän: esimerkiksi kahden päivän työn kestoksi määritetään viikko. Tahtituotannossa puskureita puretaan järjestelmällisesti ja hallitusti.

Urakoitsijoille

 • Eroon luppoajasta. Rakentamiseen liiittyy nykyisellään runsaasti odottelua: aikataulusuunnitelma saattaa olla vajaavainen, materiaaleja puuttuu, työvoimaa ei olekaan saatavilla, edellinen työvaihe pitkittyy. Tahtituotannolla varmistetaan että eri työvaiheista opitaan, suunnitelma pitää, ja tekijät pääsevät hommiin silloin kun on suunniteltukin.
 • Nopeammin kiertävä pääoma. Tahtituotannon läpimenoaikaa luotettavasti lyhentävä vaikutus mahdollistaa pääoman nopeamman kierron – eli käytännössä hankkeita saadaan tehtyä samassa ajassa enemmän samalla porukalla.
 • Tieto siirtyy kokeneilta tekijöiltä eteenpäin. Tahtituotanto on helpompi tapa johtaa hanketta. Se tarkoittaa, että myös keskinkertaiset suoriutujat pääsevät oppimaan ja kehittämään toimintaansa menetelmällä, joka johtaa siihen luonnostaan.
  Loppusetvimisiä ei enää tarvita. Ongelmat nostetaan esiin ja ratkotaan tasaisesti koko hankkeen aikana. Aikaisin huomattu ongelma tai virhe estää sen toistumisen useammissa tiloissa.

Työnjohdolle

 • Parempi näkyvyys työntekoon ja paremmat edellytykset hyvälle johtamiselle. Kun koko tuotanto etenee samassa tahdissa ja etenemistä tarkaillaan säännöllisesti, työtä on helpompi ennustaa ja hallita. Kokonaiskuva on selkeä kaikille.
 • Virheet ja esteet saadaan nopeasti näkyviin ja työ sujuvoituu. Tahtituotannossa ongelmat tulevat nopeasti esiin verrattuna perinteiseen tuotantoon. Ongelmat on pakko ratkaista tehokkaasti, jotta tahti ei häiriinny. Esimerkiksi saatetaan huomata, että tavaroiden toimitus myöhästyy jatkuvasti. Perinteisessä rakentamisessa epäkohdat jäävät tyypillisesti huomaamatta.
 • Mikään ei ole tekijöiden tai työnjohdon muistin varassa. Tyypillisesti kun rakentamisessa ei päästäkään tekemään jotain työtä suunnitellusti, sen toteutus myöhemmin jää täysin tekijöiden muistin varaan. Tahtituotannolla ja siihen istuvalla järjestelmällä paikataan ihmismuistin vajaavaisuudet.

Tekijöille

 • Välitön ongelmanratkaisu. Kun laatutarkastukset tehdään ajallaan, virheet löydetään niiden syntyessä ja ne eivät viivästytä aikataulua. Ongelmien korjaus välittömästi auttaa myös pääsemään nollavirheluovutuksiin, jolloin korjaustöitä täytyy tarvitsee tehdä vähemmän.
 • Pienemmällä vaivalla saavutetaan enemmän. Tahtituotannossa ei ole kyse siitä, että työtä tulisi tehdä kovemmalla sykkeellä – päinvastoin. Hyvin laadittu tahtiaikataulu tarkoittaa, että tekijöille jää enemmän aikaa keskittyä itse työhön. Ihannetilanteessa saavutetaan pienemmällä vaivalla enemmän ja asiat saadaan kerralla oikein.
 • Kunnioitus osaamista kohtaan nousee keskiöön. Työmaan yleisimmät ristiriitatilanteet syntyvät siitä, että tekijöitä ei kuunnella. Tahtituotanto perustuu hyvään suunnitteluun ja esteiden ja muutosten nopeaan raportointiin. Tässä tekijöiden asiantuntemus on avainasemassa.

Käytännön opas tahtituotannon aloittamiseen

Oletko valmis siirtymään käytäntöön? Kokosimme Sitedriven asiantuntijoiden kanssa tiiviin oppaan, jonka seitsemän askeleen avulla suunnittelet ja toteutat tahtituotantoa onnistuneesti.

Pyydä demo Sitedrivesta

Älä luota pelkkiin myyntipuheisiin – pyydä demo ja näe itse miten Sitedrive voisi helpottaa ja tehostaa työmaasi arkea.

Kokeile Sitedrivea